Avlopps Akuten utför slamsugning i exempelvis fettavskiljare, pumpgropar, dagvatten och rännstensbrunnar. När det skett en översvämning kan Avlopps Akuten suga upp vattnet. Slamsugning utförs både som akuta- och förebyggande insatser.

Att förebygga med hjälp av slamsugning är ekonomisk fördelaktigt jämfört med akuta åtgärder som ett akut stopp i avloppsledningen.

Uppsamlat slam körs till miljöanläggningar där det tas om hand och på bästa sätt återanvänds.